Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA
UL. Ľ. ŠTÚRA 5/5
018 61 BELUŠA

tel. kontakt:
+421 42 4624 698
+421 917 783 909

vedúca Školskej jedálne
+421 42 4624689

elokované pracovisko Hloža
+421 42 4624520

email:
msbelusa@mail.t-com.sk

webové sídlo:
http://www.msbelusa.sk

Maťko a Kubko

Maťko a Kubko

Nástenka

PostHeaderIcon Oznámenie o prevádzke MŠ počas letných prázdnin.

(24.6.2020)

Riaditeľka materskej školy, na základe zisťovania záujmu rodičov, oznamuje, že počas letných prázdnin bude MŠ otvorená nasledovne:

Júl 2020

MŠ Beluša
29.06. - 31.07. 2020 - obmedzená prevádzka, prihlásené deti budú umiestnené v starej budove podľa aktuálnych zoznamov .

Nová budova bude zatvorená počas celých prázdnin.

MŠ Hloža
29.06. - 31.07.
2020prerušená prevádzka

August 2020

MŠ Beluša
03.08. - 31.08.
2020prerušená prevádzka

MŠ Hloža
03.08. - 26.08.
2020 – MŠ otvorená, prihlásené deti budú umiestnené na oboch triedach

Materská škola je v dňoch od 27.08.2020 do 31.08.2020 (štvrtok, piatok, pondelok) zatvorená z dôvodu prípravy tried na nový školský rok.

Štátny sviatok – 01.09.2020

Nový školský rok a riadna prevádzka sa začína na oboch pracoviskách 02.09.2020 (streda).

 

PostHeaderIcon Oznam

(17.6.2020)

Prosíme všetkých, ktorí darovali 2% z daní našej materskej škole, urobiť (ak to bude možné) opravu  =>  nové Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a odovzdať ho na daňový úrad, nakoľko je zmena v IČO.

IČO 173196170016

Ďakujeme za pochopenie.

 

PostHeaderIcon Oznam pre deti nastulujúce 1.9.2020 do ZŠ

Vážení rodičia !

Predškoláci, ktorí nastupujú od 01.09.2020 do ZŠ a chcú sa stravovať, nájdu potrebné informácie spolu s prihláškou na webovej stránke ZŠ https://zsbelusa.edupage.org. Ak to bude potrebné, môžu sa aj telefonicky informovať u vedúcej školskej jedálne ZŠ.

 

PostHeaderIcon Oznam

(aktualizované 10.6.2020)

Riaditeľka MŠ, po dohode so zriaďovateľom MŠ, oznamuje:

 • na oboch pracoviskách bude od dňa 15.06.2020 (pondelok) opäť otvorená v pôvodnom čase od 6,00 hod. do 16,00 hod.
 • príchod detí do MŠ bude v čase od 6,00 hod. do 8,00 hod.,
 • odchod  detí z MŠ domov bude v čase od 14,30 hod. do 16,00 hod.,

Zostávajúce opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19:

 • Pred budovami MŠ minimalizovať zhromažďovanie osôb z dôvodu obmedzenia kontaktov medzi nimi (dodržiavanie odstupov).
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 - zvýšená telesná teplota nad 37°C, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu  a s inými príznakmi akútnej infekcie dýchacích ciest nesmie vstúpiť do priestorov MŠ.
 • Zákonný zástupca aj dieťa vstupujú do šatne v rúškach.
 • Zákonný zástupca je povinný mať počas celého pobytu v interiéri MŠ na tvári rúško a minimalizuje svoj pobyt na čo najkratší čas.
 • Dieťa vstupuje do triedy bez rúška, rúško uloží zákonný zástupca do skrinky dieťaťa.
 • Zákonný zástupca vloží ďalšie čisté (náhradné) rúško svojmu dieťaťu do skrinky.
 • Obe rúška pre deti musia byť podpísané.
 • Zákaz nosenia hračiek  a iných predmetov z domáceho prostredia.
 • Účasť detí v materskej škole je dobrovoľná

Povinnosti zákonného zástupcu:

 • zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do MŠ, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore MŠ a pri odvádzaní dieťaťa z MŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
 • pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky viac ako tri dni predloží písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
 • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľky v triede a riaditeľku MŠ,
 • bezodkladne informuje učiteľky MŠ a riaditeľku MŠ o nahlásení karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom,
 • pre tieto uvedené  príčiny bude dieťa z MŠ vylúčené.
 

PostHeaderIcon Oznamy k poplatkom

Oznamy k poplatkom

Riaditeľka Materskej školy v Beluši, po prerokovaní so zriaďovateľom  MŠ Obcou Beluša, informuje, že zákonní zástupcovia detí môžu v období prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie, vyhlásenej Vládou SR uznesením č. 111 z 11. marca 2020 v súvislosti s ohrozením verejného zdravia  II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID -19, zastaviť platby určené VZN 4/2019 a 5/2019 zo dňa 26.06.2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy a výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania.

Ďalej riaditeľka Materskej školy v Beluši oznamuje, že uhradený príspevok do Rodičovského združenia pri MŠ Beluša za 2. polrok šk. r. 2019/2020, vzhľadom na prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie, bude presunutý do 1. polroku nasledujúceho šk. r. 2020/2021 a deťom z predškolských tried, ktoré 31.08.2020 ukončia predprimárne vzdelávanie, bude vrátený prevodom na účet.

 

PostHeaderIcon PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY

Čo pripravujeme na najbližšie obdobie?

 

PostHeaderIcon Nové fotky v galérii

Najnovšie fotky nájdete vo fotogalériach zoradené podľa školského roku a tried.
Kliknite sem pre vstup do fotogalérie.

 

PostHeaderIcon Nariadenie EP a Rady EÚ č. 2016/67

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ  Materská škola Beluša Ul. Ľ. Štúra 5/5, 018 61 Beluša (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

kontakt na zodpovednú osobu:

email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.