Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. ŠTÚRA 5/5
018 61 BELUŠA

IČO: 36129712
DIČ: 2021669342

Tel. kontakt:
+421 42 4624 698

Riaditeľka MŠ
+421 917 783 909

Zástupkyňa riaditeľky MŠ
+421 911 023 788

Vedúca Školskej jedálne
+421 42 4624689

Elokované pracovisko Hloža
+421 42 4624520

email:
msbelusa@msbelusa.sk

webové sídlo:
https://www.msbelusa.sk

Maťko a Kubko

Maťko a Kubko

PostHeaderIcon Opatrenia v Materskej škole Beluša v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID – 19 na Slovensku

Opatrenia v Materskej škole Beluša v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID – 19 na Slovensku

Na základe odporúčaní a usmernení Ministerstva školstva zo dňa 28.02.2020 a 09.03.2020, v zmysle prijatých opatrení na operatívnych poradách MŠ a na základe odporúčaní zo zasadania krízového štábu v obci Beluša sme zaviedli nasledovné opatrenia:

 • Operatívne informovanie všetkých zamestnancov o situácii, priebežné dopĺňanie nových aktuálnych informácií.
 • Informovanie zákonných zástupcov individuálnym rozhovorom, prostredníctvom informačných násteniek a prostredníctvom webovej stránky.
 • V prípade, ak sa učitelia, zamestnanci školy vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.
 • V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma.

Pokyny k dodržiavaniu hygienických pravidiel na pracovisku:

 • Zabezpečenie hygienických a dezinfekčných prostriedkov.
 • Zvýšená niekoľkokrát denne opakovaná dezinfekcia, kľučiek, zábradlí, vodovodných kohútikov, stolov a podláh.
 • Časté nárazové vetranie miestností.
 • Priebežná dezinfekcia hračiek a pomôcok.
 • Edukácia detí a vedenie k dodržiavaniu hygienických opatrení a pravidiel.
 • Dôsledne uskutočňované ranné preberanie detí od rodičov.
 • Zrušenie hromadných podujatí a exkurzií.

Odporúčania rodičom / zákonným zástupcom

 • Do materskej školy dávať iba zdravé dieťa.
 • Ak sú akékoľvek pochybnosti, nechať dieťa doma.
 • Zvážiť, s ohľadom na iné deti, po dobu 14 dní umiestnenie dieťaťa do materskej školy po príchode z oblasti, v ktorej sa vyskytol koronavírus.
 • Vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.
 • Nenavštevovať hromadné podujatia.
 • Viesť k deti k dodržiavaniu hygienických pravidiel:

-       pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť                 dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,

-       nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,

-       pri kašľaní, kýchaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša, ak nie je k dispozícii, použiť lakeť

-       eliminovať kontakt so zvieratami.

 

v Beluši dňa 10.03.2020

Mgr. Irena Gulišová
riaditeľka MŠ Beluša

 

Prijaté opatrenia obce Beluša k zabráneniu šírenia nového koronavírusu

 

Dňa 09.03.2020 zvolal starosta obce Beluša krízový štáb obce Beluša v súvislosti s šírením nového koronavírusu COVID-19, pričom vydal nasledovné pokyny na vykonanie preventívnych opatrení na území obce Beluša.

 

Obec Beluša vyzýva všetkých obyvateľov, aby v plnom rozsahu rešpektovali opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR, medzi ktoré patrí:

 • Taliansko: Od pondelka (09.03.2020) platí zákaz na všetky prílety a odlety,
 • Zákaz návštev vo všetkých nemocniciach v SR,
 • Zákaz všetkých školských exkurzií mimo územie SR,
 • Zákaz návštev vo všetkých väzniciach v SR,
 • Zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb,
 • Zákaz návštev v detských domovoch,
 • Verejnosť by mala zvážiť účasť na hromadných podujatiach – športových, kultúrnych podujatiach, diskotékach a pod.
 • V platnosti ostáva meranie teploty cestujúcim na letiskách v Bratislave, v Košiciach a v Poprade
 • KBS bude požiadaná o zváženie obmedziť organizovanie bohoslužieb, pre verejnosť platí odporúčanie zvážiť návštevu bohoslužieb
 • obyvateľom žijúcim na území SR a rovnako aj Slovákom v zahraničí bude zaslaná SMS správa s odporúčaniami na zníženie rizika šírenia nového koronavírusu
 • obyvateľom žijúcim na území SR bude zaslaná informácia s odporúčaním na predpis liekov prostredníctvom telefonátu s lekárom, nie osobne a následným vyzdvihnutím v lekárni prostredníctvom e-receptu.

 

Všetky potrebné informácie k téme COVID-19 nájdete tu:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

 

Starosta obce Beluša s účinnosťou od 09.03.2020 od 14:00 hod. odvoláva a prikazuje:

 • zrušiť všetky akcie a podujatia s vyššou koncentráciou ľudí, ktoré organizuje obec Beluša alebo organizuje organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beluša,
 • zabezpečiť dezinfekciu priestorov Obecného úradu Beluša účinným dezinfekčným virucidným prostriedkom,
 • uzatvoriť klub pre seniorov,
 • zrušiť výlety, lyžiarske výcviky, exkurzie a školy v prírode plánované mimo územia SR organizované školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beluša,
 • zintenzívniť dezinfekciu v ZŠ Beluša a MŠ Beluša.

 

Ďalej starosta obce Beluša s účinnosťou od 9. 3. 2020, od 14.00 hod do odvolania odporúča:

 • zvážiť športovým klubom a športovým zväzom organizujúcim športové podujatia v obci Beluša, aby prehodnotili ich konanie, prípadne účasť divákov na týchto podujatiach,

 

 • zvážiť organizátorom kultúrnych, spoločenských a iných podujatí v obci Beluša, aby prehodnotili ich konanie,
 • riaditeľom Základnej školy Beluša a Materskej školy Beluša sledovať zdravotný stav detí a pri podozrení na ochorenie postupovať podľa odporúčania príslušných orgánov a zabezpečiť dostatočné množstvo umývacích a dezinfekčných prostriedkov a ich efektívne používanie,
 • verejnosti obmedziť návštevy miest s vyššou koncentráciou ľudí, najmä kiná, divadlá, kostoly, nákupné centrá atď.
 • verejnosti sledovať odporúčania a nariadenia príslušných orgánov, najmä RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici, ÚVZ SR.

Preventívne opatrenia odsúhlasil Krízový štáb Obce Beluša. V Beluši zatiaľ koronavírus nebol potvrdený.

 

Usmernenie Ministerstva školstva č.1

Usmernenie Ministrestva školstva č.2

Leták

Leták