Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. ŠTÚRA 5/5
018 61 BELUŠA

IČO: 36129712
DIČ: 2021669342

Tel. kontakt:
+421 42 4624 698

Riaditeľka MŠ
+421 917 783 909

Zástupkyňa riaditeľky MŠ
+421 911 023 788

Vedúca Školskej jedálne
+421 42 4624689

Elokované pracovisko Hloža
+421 42 4624520

Zástupkyňa riaditeľky pre Elokované pracovisko
+421 911 571400

email:
msbelusa@msbelusa.sk

webové sídlo:
https://www.msbelusa.sk

POPII

Projekt Pomáhajúce profesie II.

Maťko a Kubko

Maťko a Kubko

PostHeaderIcon Opatrenia v Materskej škole Beluša v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID – 19 na Slovensku

Opatrenia v Materskej škole Beluša v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID – 19 na Slovensku

 • Operatívne informovanie všetkých zamestnancov o aktuálnej situácii, priebežné dopĺňanie nových informácií.
 • Informovanie zákonných zástupcov individuálnym rozhovorom, prostredníctvom informačných násteniek a prostredníctvom webovej stránky.

Pokyny k dodržiavaniu hygienických pravidiel na pracovisku

 • Zabezpečenie hygienických a dezinfekčných prostriedkov.
 • Zvýšená niekoľkokrát denne opakovaná dezinfekcia, kľučiek, zábradlí, vodovodných kohútikov, stolov a podláh.
 • Časté nárazové vetranie miestností.
 • Priebežná dezinfekcia hračiek a pomôcok.
 • Edukácia detí a vedenie k dodržiavaniu hygienických opatrení a pravidiel.
 • Dôsledne vykonávať ranný filter.

Odporúčania rodičom / zákonným zástupcom

 • Do materskej školy dávať iba zdravé dieťa.
 • Vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.
 • Viesť k deti k dodržiavaniu hygienických pravidiel:
  • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
  • nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
  • pri kašľaní, kýchaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša, ak nie je k dispozícii, použiť lakeť,