Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. ŠTÚRA 5/5
018 61 BELUŠA

IČO: 36129712
DIČ: 2021669342

Tel. kontakt:
+421 42 4624 698

Riaditeľka MŠ
+421 917 783 909

Zástupkyňa riaditeľky MŠ
+421 911 023 788

Vedúca Školskej jedálne
+421 42 4624689

Elokované pracovisko Hloža
+421 42 4624520

email:
msbelusa@msbelusa.sk

webové sídlo:
https://www.msbelusa.sk

Maťko a Kubko

Maťko a Kubko

PostHeaderIcon Poplatok za stravu, mesačný príspevok na výdavky MŠ a rodičovské združenie.

1. Poplatok za stravu:

Na základe VZN číslo 4/2019 dodatok č.2/2020 o určení  výšky príspevku  na  čiastočnú  úpravu nákladov, výšky príspevku  na  režijné  náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach  materskej školy v zriaďovateľskej  pôsobnosti obce Beluša sa dňom 1.10.2020 zvýšil  poplatok  za  stravu:

Desiata Obed Olovr. Rež.náklady Dotácia Spolu
MŠ denná 0,38€ 0,90€ 0,26€ 0,20€ 1,74€
Poldenná 0,38€ 0,90€ - 0,20€ 1,48€
Predškolská 0,38€ 0,90€ 0,26€ 0,20€ 1,20€ 0,54€

Platba za mesiac od 1.10.2020

Celodenná MŠ 34,80€
Poldenná   MŠ 29,60€
Predškoláci 10,80€  celodenný
Predškoláci 5,60 €  poldenný

Poplatok za stravu podľa VZN č. 4/2019 sa uhrádza zákonný zástupca vopred a to do 25. dňa v kalendárnom mesiaci  bezhotovostne (trvalým platobným príkazom) na účet:

IBAN  SK97 0200 0000 0016 3291 7153variabilný symbol bude pridelený podľa zaradenia do tried, do poznámky treba uviesť meno dieťaťa.

Vyúčtovanie sa bude vykonávať polročne,  prípadne podľa dohody.

 

2. Príspevok na pobyt dieťaťa  v materskej škole.

Podľa VZN číslo 5/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, článok 3 bod 1 mesačný poplatok je 12,- €.
Tento poplatok uhrádza zákonný zástupca vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci
bezhotovostne (trvalým platobným príkazom)  na účet :

IBAN SK74 0200 0000 0016 3291 4657variabilný symbol bude pridelený podľa zaradenia do tried, do poznámky treba uviesť meno dieťaťa.

Vyúčtovanie sa bude vykonávať polročne,  prípadne podľa dohody.

 

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 kalendárnych dní po sebe nasledujúcich v danom mesiaci z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

c) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom , že je   poberateľom  dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

d) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Kód dieťaťa = Variabilný symbol (uvádzať pri platbách)

 

3. Rodičovské združenie.

IBAN SK02 0900 0000 0051 6280 2754