Poplatky

1. Poplatok za stravu podľa VZN č. 2/2023 zo dňa 25.4.2023

účet  IBAN  SK97 0200 0000 0016 3291 7153

Podľa článku 2 bod 4 ods. a) zákonný zástupca uhrádza sumu:

20 x 2,60 € = 52,- € na dieťa za mesiac – celodenná dochádzka

20 x 1,20 € = 24,- € na dieťa za mesiac - predškolák celodenná dochádzka

20 x 2,20 € = 44,-€  na dieťa za mesiac – poldenná dochádzka

20 x 0,80 € = 16,- € na dieťa za mesiac - predškolák poldenná dochádzka

Poplatok za stravu  podľa VZN č. 2/2023 článok 3 bod 2 uhrádza zákonný zástupca vopred a to do 25. dňa v kalendárnom mesiaci  bezhotovostne (trvalým platobným príkazom alebo prevodom) na účet, variabilný symbol je pridelený podľa zaradenia do tried, do poznámky treba uviesť aj meno dieťaťa!

Celé znenie VZN č.2/2023 nájdete na tomto linku.

 

2. Poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ

Poplatok sa uhrádza na účet IBAN SK74 0200 0000 0016 3291 4657.

Podľa VZN číslo 10/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, článok 2 bod 1  - mesačný poplatok je 35,- €.
Tento poplatok uhrádza zákonný zástupca podľa článku 2 bod 2 vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci, variabilný symbol je pridelený podľa zaradenia do tried, do poznámky treba uviesť aj meno dieťaťa.

VZN číslo 10/2023 v plnom znení nájdete na tomto odkaze.

 

3. Rodičovské združenie

IBAN SK02 0900 0000 0051 6280 2754