Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. ŠTÚRA 5/5
018 61 BELUŠA

IČO: 36129712
DIČ: 2021669342

Tel. kontakt:
+421 42 4624 698

Riaditeľka MŠ
+421 917 783 909

Zástupkyňa riaditeľky MŠ
+421 911 023 788

Vedúca Školskej jedálne
+421 42 4624689

Elokované pracovisko Hloža
+421 42 4624520

Zástupkyňa riaditeľky pre Elokované pracovisko
+421 911 571400

email:
msbelusa@msbelusa.sk

webové sídlo:
https://www.msbelusa.sk

Maťko a Kubko

Maťko a Kubko

PostHeaderIcon Poplatky, príspevky a čísla účtov

POZOR ZMENA!

Platby od 01.01.2023 - uhrádzajú sa už v decembri 2022.

1. Poplatok za stravu podľa VZN č. 9/2022

účet  IBAN  SK97 0200 0000 0016 3291 7153

Podľa článku 2 bod 4 ods. a) zákonný zástupca uhrádza sumu:

20 x 2,60 € = 52,- € na dieťa za mesiac – celodenná dochádzka

20 x 2,20 € = 44,-€  na dieťa za mesiac – poldenná dochádzka

Poplatok za stravu  podľa VZN č. 9/2022 článok 3 bod 2 uhrádza zákonný zástupca (aj za predškoláka) vopred   a to do 25. dňa v kalendárnom mesiaci  bezhotovostne (trvalým platobným príkazom alebo prevodom) na účet, variabilný symbol je pridelený podľa zaradenia do tried, do poznámky treba uviesť aj meno dieťaťa!

Článok 3

Podmienky úhrady v školských jedálňach

1. Náklady na nákup potravín a príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca dieťaťa materskej školy za:

a) odobratú stravu v danom stravovacom dni (resp. prvý deň neprítomnosti dieťaťa na predprimárnom vzdelávaní),

b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni.

2. Úhradu na nákup potravín a réžiu je nutné zrealizovať vopred najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje.

3. Vzniknutý finančný rozdiel medzi dotáciou na stravu a nákladom na nákup potravín školská jedáleň použije účelovo na úhradu režijných nákladov s cieľom skvalitnenia kultúry stravovania a na spestrenie stravy.

4. V prípade, ak má dieťa predpísané na základe lekárskeho potvrdenia diétne stravovanie, zriaďovateľ prostredníctvom materskej školy vyplatí zákonnému zástupcovi dieťaťa dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu (§ 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) bezhotovostným prevodom na bankový účet zákonného zástupcu na základe evidencie dochádzky dieťaťa. Zákonný zástupca dieťaťa k vyplateniu dotácie predloží Materskej škole, Ľ. Štúra 5/5, Beluša, aktuálny doklad od odborného lekára – špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.).

5. Strava sa odhlasuje deň vopred v súlade so stravovacím poriadkom školskej jedálne. Ak nie je možné stravníka zo závažných dôvodov (napr. vážne ochorenie) včas odhlásiť, má zákonný zástupca právo odobrať jedlo dieťaťa v prvý deň do svojich prepravných nádob a ostatné dni je nutné ho odhlásiť. Za odhlásenie a prihlásenie stravy je zodpovedný zákonný zástupca. Poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu (§ 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) vyplatí zriaďovateľ prostredníctvom materskej školy zákonnému zástupcovi dieťaťa.

6. Hodnota jedla pre iné fyzické osoby (zamestnanec materskej školy a školského zariadenia, cudzí stravník) zahŕňa výšku finančného príspevku podľa zvoleného finančného pásma a skutočnú výšku režijných nákladov podľa osobitného predpisu (Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania).

7. Finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na svojom webovom sídle.

8. Starosta obce (obec Beluša ako zriaďovateľ školskej jedálne) môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa:

- ak je zákonný zástupca dieťaťa poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a k žiadosti predloží o tejto skutočnosti doklad,

- ak zákonný zástupca dieťaťa v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu podľa osobitného zákona alebo v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, platných aj pre územie obce Beluša, písomne o to požiada a predloží čestné prehlásenie, že nemá dostatok vlastných finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a režijných nákladov. Materská škola Beluša, ktorej súčasťou je školská jedáleň, túto skutočnosť vopred preverí.

9. Podmienky vrátenia príspevku na stravovanie, vyúčtovanie a spôsob platenia zákonného zástupcu dieťaťa, zamestnanca materskej školy a cudzieho stravníka sa upravia v prevádzkovom poriadku školskej jedálne.

Vyúčtovanie sa bude vykonávať polročne,  prípadne podľa dohody.

Celé znenie VZN č.9/2022 nájdete na tomto linku.

 

2. Príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole podľa VZN č. 10/2022

účet  IBAN SK74 0200 0000 0016 3291 4657

20 € na mesiac

Podľa VZN číslo 10/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, článok 2 bod 1 mesačný poplatok je 20,- €.
Tento poplatok uhrádza zákonný zástupca podľa článku 2 bod 2 vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci, variabilný symbol je pridelený podľa zaradenia do tried, do poznámky treba uviesť aj meno dieťaťa.

 

Článok 3

Podmienky zníženia a odpustenia príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole nasledovné:

1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

2. Zriaďovateľ rozhodne o odpustení príspevku podľa ods. 1 písm. b) tohto článku, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa a predloženia dokladu o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu (zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Žiadosť zákonný zástupca predkladá riaditeľovi materskej školy. Riaditeľ materskej školy predkladá žiadosť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jej doručenia zriaďovateľovi.

3. Zákonný zástupca je povinný písomne oznámiť riaditeľovi materskej školy, že prestal byť poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi do 8 dní odo dňa uvedenej skutočnosti.

4. Zákonný zástupca neuhrádza príspevok za kalendárny mesiac, v ktorom prestal byť poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a splnil si povinnosť podľa bodu 3 tohto článku.

5. V prípade, nesplnenia si povinnosti uvedenej v bode 3 tohto článku je zákonný zástupca povinný uhradiť príspevok za obdobie, za ktoré príspevok nebol uhradený.

6. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa v prípadoch stanovených zákonom (§150a ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

7. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní

a) z dôvodu choroby - zákonný zástupca má povinnosť predložiť riaditeľovi materskej školy písomnú žiadosť o odpustenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole spolu s potvrdením od lekára. Riaditeľ materskej školy písomnú žiadosť spolu s potvrdením od lekára a svojim vyjadrením bezodkladne predloží zriaďovateľovi, aby vo veci rozhodol,

b) z rodinných dôvodov - zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy písomnú žiadosť o odpustenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole spolu s čestným vyhlásením, v ktorom budú uvedené rodinné dôvody. Riaditeľ materskej školy písomnú žiadosť spolu s čestným vyhlásením a svojim vyjadrením bezodkladne predloží zriaďovateľovi, aby vo veci rozhodol.

8. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy, ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými technickými a prevádzkovými dôvodmi. V uvedených prípadoch uhrádzajú zákonní zástupcovia pomernú časť príspevku určeného zriaďovateľom.

9. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin. Prevádzka materskej školy počas letných mesiacov júl a august je realizovaná v súlade s § 1 ods. 4 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole a § 150a Školského zákona a podľa zriaďovateľom schváleného letného harmonogramu prevádzky na aktuálny rok.

10. Pre určenie výšky príspevku podľa ods. 1 článku 2 tohto VZN je rozhodujúce písomné vyhlásenie zákonného zástupcu, v ktorom preukázateľne a záväzne vyjadrí svoj záujem o dochádzku dieťaťa do materskej školy v čase letných prázdnin a uvedie podľa aktuálneho letného harmonogramu, v ktorých dňoch a týždňoch bude materskú školu navštevovať.

11. Zákonný zástupca uhradí príspevok v čase letných prázdnin za dieťa alikvotne, podľa počtu dní účasti na predprimárnom vzdelávaní.

Vyúčtovanie sa bude vykonávať polročne,  prípadne podľa dohody.

Celé znenie VZN č.10/2022 nájdete na tomto linku.

 

3. Rodičovské združenie.

IBAN SK02 0900 0000 0051 6280 2754