Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. ŠTÚRA 5/5
018 61 BELUŠA

IČO: 36129712
DIČ: 2021669342

Tel. kontakt:
+421 42 4624 698

Riaditeľka MŠ
+421 917 783 909

Zástupkyňa riaditeľky MŠ
+421 911 023 788

Vedúca Školskej jedálne
+421 42 4624689

Elokované pracovisko Hloža
+421 42 4624520

Zástupkyňa riaditeľky pre Elokované pracovisko
+421 911 571400

email:
msbelusa@msbelusa.sk

webové sídlo:
https://www.msbelusa.sk

POPII

Projekt Pomáhajúce profesie II.

Maťko a Kubko

Maťko a Kubko

PostHeaderIcon Poplatky, príspevky a čísla účtov

1. Poplatok za stravu podľa VZN č. 2/2023 zo dňa 25.4.2023

účet  IBAN  SK97 0200 0000 0016 3291 7153

Podľa článku 2 bod 4 ods. a) zákonný zástupca uhrádza sumu:

20 x 2,60 € = 52,- € na dieťa za mesiac – celodenná dochádzka

20 x 1,20 € = 24,- € na dieťa za mesiac - predškolák celodenná dochádzka

20 x 2,20 € = 44,-€  na dieťa za mesiac – poldenná dochádzka

20 x 0,80 € = 16,- € na dieťa za mesiac - predškolák poldenná dochádzka

Poplatok za stravu  podľa VZN č. 2/2023 článok 3 bod 2 uhrádza zákonný zástupca vopred a to do 25. dňa v kalendárnom mesiaci  bezhotovostne (trvalým platobným príkazom alebo prevodom) na účet, variabilný symbol je pridelený podľa zaradenia do tried, do poznámky treba uviesť aj meno dieťaťa!

Celé znenie VZN č.2/2023 nájdete na tomto linku.

 

2. Príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole podľa VZN č. 10/2022

účet  IBAN SK74 0200 0000 0016 3291 4657

20 € na mesiac

Podľa VZN číslo 10/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, článok 2 bod 1 mesačný poplatok je 20,- €.
Tento poplatok uhrádza zákonný zástupca podľa článku 2 bod 2 vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci, variabilný symbol je pridelený podľa zaradenia do tried, do poznámky treba uviesť aj meno dieťaťa.

 

Článok 3

Podmienky zníženia a odpustenia príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole nasledovné:

1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

2. Zriaďovateľ rozhodne o odpustení príspevku podľa ods. 1 písm. b) tohto článku, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa a predloženia dokladu o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu (zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Žiadosť zákonný zástupca predkladá riaditeľovi materskej školy. Riaditeľ materskej školy predkladá žiadosť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jej doručenia zriaďovateľovi.

3. Zákonný zástupca je povinný písomne oznámiť riaditeľovi materskej školy, že prestal byť poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi do 8 dní odo dňa uvedenej skutočnosti.

4. Zákonný zástupca neuhrádza príspevok za kalendárny mesiac, v ktorom prestal byť poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a splnil si povinnosť podľa bodu 3 tohto článku.

5. V prípade, nesplnenia si povinnosti uvedenej v bode 3 tohto článku je zákonný zástupca povinný uhradiť príspevok za obdobie, za ktoré príspevok nebol uhradený.

6. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa v prípadoch stanovených zákonom (§150a ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

7. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní

a) z dôvodu choroby - zákonný zástupca má povinnosť predložiť riaditeľovi materskej školy písomnú žiadosť o odpustenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole spolu s potvrdením od lekára. Riaditeľ materskej školy písomnú žiadosť spolu s potvrdením od lekára a svojim vyjadrením bezodkladne predloží zriaďovateľovi, aby vo veci rozhodol,

b) z rodinných dôvodov - zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy písomnú žiadosť o odpustenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole spolu s čestným vyhlásením, v ktorom budú uvedené rodinné dôvody. Riaditeľ materskej školy písomnú žiadosť spolu s čestným vyhlásením a svojim vyjadrením bezodkladne predloží zriaďovateľovi, aby vo veci rozhodol.

8. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy, ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými technickými a prevádzkovými dôvodmi. V uvedených prípadoch uhrádzajú zákonní zástupcovia pomernú časť príspevku určeného zriaďovateľom.

9. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin. Prevádzka materskej školy počas letných mesiacov júl a august je realizovaná v súlade s § 1 ods. 4 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole a § 150a Školského zákona a podľa zriaďovateľom schváleného letného harmonogramu prevádzky na aktuálny rok.

10. Pre určenie výšky príspevku podľa ods. 1 článku 2 tohto VZN je rozhodujúce písomné vyhlásenie zákonného zástupcu, v ktorom preukázateľne a záväzne vyjadrí svoj záujem o dochádzku dieťaťa do materskej školy v čase letných prázdnin a uvedie podľa aktuálneho letného harmonogramu, v ktorých dňoch a týždňoch bude materskú školu navštevovať.

11. Zákonný zástupca uhradí príspevok v čase letných prázdnin za dieťa alikvotne, podľa počtu dní účasti na predprimárnom vzdelávaní.

Vyúčtovanie sa bude vykonávať polročne,  prípadne podľa dohody.

Celé znenie VZN č.10/2022 nájdete na tomto linku.

 

3. Rodičovské združenie.

IBAN SK02 0900 0000 0051 6280 2754