Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa Materská škola Beluša

  • Verejný obstarávateľ: Materská škola Beluša
  • Sídlo: Ľ. Štúra 5/5, 018 61 Beluša
    Štatutárny zástupca: Mgr. Irena Gulišová, riaditeľka MŠ
    IČO: 36129712

Materská škola Beluša je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Materská škola vypracovala „Internú smernicu pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky". Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka.

 

ZÁKAZKY

ZÁKAZKY S PREDPOKLADANOU HODNOTOU NAD 1000€
SÚHRNNÉ SPRÁVY ZA Q